Περιήγηση: Ελ Σαλβαδόρ

Διεθνή
Ελ Σαλβαδόρ: Βγήκε έπειτα από 13 χρόνια από τη φυλακή όπου είχε οδηγηθεί εξαιτίας αποβολής

Σαλ­βα­δο­ρια­νή η οποία είχε κατα­δι­κα­στεί να εκτί­σει τριά­ντα χρό­νια κάθειρ­ξη εξαι­τί­ας απο­βο­λής, που το δικα­στή­ριο απο­φάν­θη­κε ότι ήταν ανθρω­πο­κτο­νία με…

Σκίτσα
Τι θα έκαναν οι ΗΠΑ αν αυτή η φωτό ήταν από την Κούβα;

Απί­στευ­τες οι εικό­νες από τις φυλα­κές του Σαλ­βα­δόρ. Θυμί­ζουν σκλά­βους σε δου­λε­μπο­ρι­κά. Εικό­νες ντρο­πή­ςκαι κατά­φω­ρης παρα­βί­α­σης των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των. Αναρωτιέται…

Ατέχνως
Ένας πόλεμος διαφορετικός από τους άλλους με… φόντο τη «στρογγυλή θεά» και αιτία…

Αμέ­τρη­τοι πόλε­μοι έχουν κατα­γρα­φεί στις μαύ­ρες σελί­δες της ιστο­ρί­ας, όμως μόνο ένας είχε… ποδο­σφαι­ρι­κό περιε­χό­με­νο. Πράγ­μα­τι, δύο αγώ­νες μετα­ξύ της…