Περιήγηση: Εμβολιασμοί

Επικαιρότητα
Αττική και Κρήτη: Τι θα ισχύσει 27 και 28 Γενάρη για σχολεία, τηλεργασία, καταστήματα και εμβολιασμούς

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του κυβερ­νη­τι­κού εκπρο­σώ­που Γιάν­νη Οικο­νό­μου για την περι­φέ­ρεια Αττι­κής και την Κρή­τη ισχύ­ουν τα ακό­λου­θα: 1. Αύριο…

Επικαιρότητα
Εμβολιασμοί για άνω των 60: Λήγει αύριο η προθεσμία — Το 90% έχει εμβολιαστεί ή έχει κλείσει ραντεβού

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, το 90% των πολι­τών που έχουν “πατή­σει” τα 60, έχουν εμβο­λια­στεί ή έχουν κλεί­σει ραντε­βού. Όπως σημειώνουν…

Επικαιρότητα
Τροπολογία για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς: Κρίκος στην απαράδεκτη και επικίνδυνη πολιτική της «ατομικής ευθύνης»

Στη Βου­λή κατα­τέ­θη­κε από την κυβέρ­νη­ση η τρο­πο­λο­γία για τους υπο­χρε­ω­τι­κούς εμβο­λια­σμούς, πίσω από την οποία επι­χει­ρεί να κρύ­ψει την…

Πολιτική
Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για εμβολιασμούς, εστίαση

Σε σχέ­ση με τον υπο­χρε­ω­τι­κό εμβλια­σμό ο Κυρ. Μητσο­τά­κης ανα­κοί­νω­σε: Υπο­χρε­ω­τι­κοί Εμβο­λια­σμοί «Πρώ­τον, καθί­στα­ται υπο­χρε­ω­τι­κός ο άμε­σος εμβο­λια­σμός των εργαζόμενων…