Περιήγηση: Εμβολιασμοί

Κοινωνία
Ταλαιπωρία πολιτών στο εμβολιαστικό κέντρο Περιστερίου με ευθύνη των αρχών

Με μεγά­λες ουρές και  καθυ­στέ­ρη­ση της πλέ­ον της μίςς ώρας στη δια­δι­κα­σία του εμβο­λια­σμού στο εμβο­λια­στι­κό κέντρο Περι­στε­ρί­ου εξαι­τί­ας προ­βλη­μά­των στο…

Προτεινόμενο
Η πρόοδος των εμβολιασμών σε παγκόσμιο επίπεδο – Η θέση της Ελλάδας και της Κύπρου

Περισ­σό­τε­ρες από 890 εκα­τομ­μύ­ρια δόσεις εμβο­λί­ων κατά του κορο­νοϊ­ού έχουν πλέ­ον χορη­γη­θεί σε παγκό­σμιο επί­πε­δο (συγκε­κρι­μέ­να 890.079.619), αριθ­μός που ισοδυναμεί…

Προτεινόμενο
Ποιοι θα μπορούν να κλείσουν ραντεβού για εμβόλιο μέσα στον Απρίλιο — Τη Δευτέρα ξεκινούν οι εμβολιασμοί με Johnson & Johnson

Οι πρώ­τες δόσεις του μονο­δο­σι­κού εμβο­λί­ου της Johnson & Johnson ανα­μέ­νο­νται στη χώρα μας μεθαύ­ριο Τετάρ­τη 14, Απρι­λί­ου. Πρό­κει­ται για…