Περιήγηση: Εμβολιαστικό Κέντρο Περιστερίου

Κοινωνία
Ταλαιπωρία πολιτών στο εμβολιαστικό κέντρο Περιστερίου με ευθύνη των αρχών

Με μεγά­λες ουρές και  καθυ­στέ­ρη­ση της πλέ­ον της μίςς ώρας στη δια­δι­κα­σία του εμβο­λια­σμού στο εμβο­λια­στι­κό κέντρο Περι­στε­ρί­ου εξαι­τί­ας προ­βλη­μά­των στο…