Περιήγηση: Εμβόλιο Soberania

Διεθνή
Covid-19: Αισιοδοξία για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Κουβανικού εμβολίου Soberana 2 εκφράζουν οι επιστήμονες

Την αισιο­δο­ξία τους ότι τα εμβό­λια κατά του Covid-19 που ετοι­μά­ζο­νται στην Κού­βα θα είναι ασφα­λή και απο­τε­λε­σμα­τι­κά εκφρά­ζουν επιστημονικοί…