Περιήγηση: Εμβόλιο Sputnik V

Διεθνή
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ξεκίνησε την αξιολόγηση του ρωσικού εμβολίου Sputnik V

Ο Ευρω­παϊ­κός Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων (EMA) ξεκί­νη­σε την αξιο­λό­γη­ση του ρωσι­κού εμβο­λί­ου Sputnik V. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι συγκε­κρι­μέ­νο εμβό­λιο κατά της COVID-19…