Περιήγηση: Εμβόλιο

Επικαιρότητα
Ένα δέντρο …εμβολίων φέρνει τα Χριστούγεννα στη Ρουμανία!

Το δικό τους συμ­βο­λι­κό χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο δέντρο, δημιούρ­γη­σαν οι εργα­ζό­με­νοι στο μεγα­λύ­τε­ρο εμβο­λια­στι­κό κέντρο του Βου­κου­ρε­στί­ου στη Ρου­μα­νία. Το δέντρο ύψους…

Προτεινόμενο
ΠΟΥ: «Δεν υπάρχει λόγος» να αμφιβάλουμε ότι τα εμβόλια προστατεύουν από την Όμικρον

Δεν υπάρ­χει «κανέ­νας λόγος να αμφι­βά­λου­με ότι τα υπάρ­χο­ντα εμβό­λια προ­στα­τεύ­ουν» τους ασθε­νείς που έχουν προ­σβλη­θεί από την παραλ­λα­γή Όμικρον…

Προτεινόμενο
Εμβόλια: Ένας ασταμάτητος ποταμός τοξικής παραπληροφόρησης

Παγκό­σμιο φαι­νό­με­νο, η παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση κατά των εμβο­λί­ων στο Ιντερ­νετ τρο­φο­δο­τεί την καχυ­πο­ψία των πολι­τών, επη­ρε­ά­ζο­ντας τις εμβο­λια­στι­κές εκστρα­τεί­ες. Ο κύριος…

Απόψεις
Εμβόλιο…!

Γρά­φει ο Βασί­λης Λιό­γκα­ρης // Ένα μαύ­ρο πυκνό σύν­νε­φο, ένας βρι­κό­λα­κας με αιχ­μη­ρά δόντια, ένας γύπας με άγριες αρπα­χτι­κές διαθέσεις,…

Προτεινόμενο
ΠΑΦΙΛΗΣ Συνειδητή δολοφονία η μη απελευθέρωση των πατεντών των εμβολίων
Featured Video Play Icon
Θ. Παφίλης: Συνειδητή δολοφονία η μη απελευθέρωση των πατεντών των εμβολίων

Για «συνει­δη­τή δολο­φο­νία» και για «βαρ­βα­ρό­τη­τα του συστή­μα­τος» έκα­νε λόγο ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Θανά­σης Παφί­λης για το γεγονός…