Περιήγηση: Εμμανουήλ Μ. Μάντακας

Πρόσωπα
Εμμανουήλ Μ. Μάντακας, στρατηγός του ΕΛΑΣ

Ο Στρα­τη­γός Εμμα­νου­ήλ Μ. Μάντα­κας (1891–1968) γεν­νή­θη­κε στους Λάκ­κους Κυδω­νί­ας Χανί­ων Κρή­της. Ανή­κε στην πολε­μι­κή οικο­γέ­νεια αγω­νι­στών των απε­λευ­θε­ρω­τι­κών αγώ­νων της Κρή­της (1866 — 1879…