Περιήγηση: εμπλοκή Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς

Επικαιρότητα
Κυβέρνηση: Στέλνει Έλληνες στρατιώτες στη Μοζαμβίκη για χάρη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ!

Βαθαί­νει η εμπλο­κή των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων σε επι­κίν­δυ­να ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια, με ανά­πτυ­ξή τους όπου Γης, χιλιά­δες χιλιό­με­τρα μακριά από…

Επικαιρότητα
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και Ρωσία, όλοι τους υπέρμαχοι του εκμεταλλευτικού συστήματος, αντίπαλοι των λαών

Μαζι­κή εκδή­λω­ση που διορ­γά­νω­σαν η ΤΟ Πει­ραιά και η ΤΟ Μετα­φο­ρών με σύν­θη­μα «Οχι στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, να στα­μα­τή­σει κάθε…

Επικαιρότητα
Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ΗΠΑ στέλνουν στην Ελλάδα αεροσκάφη ανεφοδιασμού με 150 άτομα προσωπικό

Αερο­σκά­φη ανε­φο­δια­σμού (ιπτά­με­να τάν­κερ) με το απα­ραί­τη­το στρα­τιω­τι­κό προ­σω­πι­κό στέλ­νουν οι ΗΠΑ στην Ελλά­δα, όπως ανα­κοί­νω­σε το βρά­δυ της Δευτέρας…

Επικαιρότητα
Ρωσικό ΥΠΕΞ: Η ηγεσία της Ελλάδας είναι έτοιμη να μηδενίσει την κοινή μας ιστορική κληρονομιά

Ανα­φο­ρά τις ελλη­νο­ρω­σι­κές σχέ­σεις έκα­νε η εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας Μαρία Ζαχά­ρο­βα αφή­νο­ντας να εννοη­θεί ότι κιν­δυ­νεύ­ουν να…

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ — ΝΔ Τα κέρδη των ενεργειακών ομίλων… εγγυητές της ασφάλειας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων!

Την προ­κλη­τι­κή προ­σπά­θεια να εμφα­νί­σουν τα συμ­φέ­ρο­ντα των μονο­πω­λί­ων που συγκρού­ο­νται για τον ενερ­γεια­κό πλού­το της περιο­χής, όπως και τα…