Περιήγηση: Εμπορικά καταστήματα

Κοινωνία
Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα τις ημέρες του Πάσχα

Ο Εμπο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών ανα­κοί­νω­σε το προ­τει­νό­με­νο ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας των εμπο­ρι­κών κατα­στη­μά­των της Αθή­νας για την εορ­τα­στι­κή περί­ο­δο του Πάσχα,…

Επικαιρότητα
Ανοίγουν σχολεία, εμπορικά κέντρα, αρχαιολογικοί χώροι, απελευθερώνονται οι μετακινήσεις μεταξύ νομών

Σχο­λεία, εμπο­ρι­κά κέντρα, αρχαιο­λο­γι­κοί χώροι αλλά και μετα­κι­νή­σεις από νομό σε νομό, φέρ­νει το σημε­ρι­νό, τρί­το στά­διο επι­στρο­φής στη «νέα…

Κοινωνία
16 Ιουλίου: Απεργούν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο διεκδικώντας νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας

Απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση και τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, οι οποί­οι προ­χω­ρούν απο­φα­σι­στι­κά στο παρα­πέ­ρα ξήλω­μα της Κυρια­κής αργί­ας, βάζο­ντας σε εφαρμογή…