Περιήγηση: Ενέργεια

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Νίκος Σοφιανός: Να αξιοποιηθούν όλες οι εγχώριες πηγές ενέργειας για φθηνό ρεύμα

Την «επι­κίν­δυ­νη πολι­τι­κή που εφαρ­μό­ζε­ται από το 2011 μέχρι σήμε­ρα και η οποία προ­χώ­ρη­σε στην απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση, θεώ­ρη­σε στρα­τη­γι­κό καύ­σι­μο το…

Διεθνή
Σύνοδος κορυφής ΕΕ για ενέργεια: Αντιθέσεις και παζάρια για λογαριασμό των ομίλων, στους λαούς η «λυπητερή»

Με τις αντι­θέ­σεις στο εσω­τε­ρι­κό της λυκο­συμ­μα­χί­ας να βάζουν τη «σφρα­γί­δα τους στις εργα­σί­ες και να δημιουρ­γούν «εντά­σεις», ολο­κλη­ρώ­θη­κε μετά…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Κ. Παπαδάκης (ΚΚΕ): Οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, κοινή αιτία της ακρίβειας, της ενεργειακής φτώχειας και του πολέμου

Κοι­νή αιτία της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας, της ακρί­βειας και του πολέ­μου είναι οι αντα­γω­νι­σμοί των μονο­πω­λια­κών ομί­λων, τόνι­σε Κώστας Παπα­δά­κης, μέλος της…

Διεθνή
Σύνοδος Κορυφής: «Σταδιακή απεξάρτηση» από τη ρωσική ενέργεια και στο φουλ για στρατιωτικοποίηση

«Συντο­νι­σμέ­νη πολι­τι­κή, οικο­νο­μι­κή, υλι­κή και ανθρω­πι­στι­κή» στή­ρι­ξη στην Ουκρα­νία, αλλά όχι έντα­ξη της χώρας στην ΕΕ, απο­φά­σι­σαν οι ηγέ­τες της…