Περιήγηση: ΕΝΕΔΕΠ

Επικαιρότητα
COSCO: Ο αγώνας των λιμενεργατών έφερε αποτέλεσμα! Έκανε πίσω η εργοδοσία

Ικα­νο­ποι­ή­θη­καν τα περισ­σό­τε­ρα αιτή­μα­τα του πολυ­ή­με­ρου αγώ­να στην COSCO όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε στο συλ­λα­λη­τή­ριο της Αθή­νας. Η εξέ­λι­ξη είναι νίκη για…