Περιήγηση: Ενεργειακή ακρίβεια

Επικαιρότητα
ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ + ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ: Ψήφισαν από κοινού τη μονιμοποίηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην Ενέργεια!

Συνέ­νο­χοι στο έγκλη­μα της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας, για την οποία «τσα­κώ­νο­νται» ποιος θα την… πρω­το­α­ντι­με­τω­πί­σει Από κοι­νού ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ…

Επικαιρότητα
Εμφανίζουν ως «ελάφρυνση» τα μέτρα που θα πληρώσει ο λαός από την άλλη τσέπη του — Η… εξειδίκευση του πακέτου

Στην εξει­δί­κευ­ση του περι­βό­η­του πακέ­του για την αντι­με­τώ­πι­ση των αυξή­σε­ων στο ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα προ­χώ­ρη­σαν σήμε­ρα οι αρμό­διοι υπουρ­γοί, εμφα­νί­ζο­ντας ως…

Ατέχνως
ΚΚΕ: Τα μέτρα της κυβέρνησης δεν θίγουν στο ελάχιστο τις κύριες αιτίες της ενεργειακής ακρίβειας

«Οι προ­τά­σεις του ΚΚΕ για ουσια­στι­κά μέτρα ανα­κού­φι­σης και μεί­ω­σης των τιμών, για άμε­ση και πλή­ρη επα­να­λει­τουρ­γία λιγνι­τι­κών μονά­δων, για…