Περιήγηση: Ενωση Διοικητικών Δικαστών

Κοινωνία
Ενωση Διοικητικών Δικαστών: Δικαίωμα που κατακτήθηκε με αγώνες και θυσίες η απεργία

Η απερ­γία είναι δικαί­ω­μα που κατα­κτή­θη­κε με αγώ­νες και θυσί­ες δεκα­ε­τιών τονί­ζει η Ένω­ση Διοι­κη­τι­κών Δικα­στών και καλεί τους συνδικαλιστικούς…