Περιήγηση: «ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ»

Επικαιρότητα
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ: Καταγγέλλει επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις των αρμοδιοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος

Τις επα­να­λαμ­βα­νό­με­νες παρα­βιά­σεις των αρμο­διο­τή­των του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος καταγ­γέλ­λει η Ενω­τι­κή Αγω­νι­στι­κή Κίνη­ση Πυρο­σβε­στών. Σύμ­φω­να με την καταγ­γε­λία της, στις…

Ανακοινώσεις
«ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ»: Η κυβέρνηση δεν έδωσε καμία δέσμευση για τα προβλήματα των πυροσβεστών

Ανα­κοί­νω­ση με αφορ­μή τη συνά­ντη­ση της Ένω­σης Υπαλ­λή­λων Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος Β. Αιγαί­ου με τον ΓΓ Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας ✅   Καμιά δέσμευση…