Περιήγηση: ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΚΣΔΗ)

Εκδηλώσεις
Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. και εκλογές στον Σύλλογο Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Αθήνας

✔️  Τακτι­κή Εκλο­γο­α­πο­λο­γι­στι­κή Γενι­κή Συνέ­λευ­ση και αρχαι­ρε­σί­ες για την ανά­δει­ξη νέων οργά­νων διοί­κη­σης πραγ­μα­το­ποιεί ο Σύλ­λο­γος Συντα­ξιού­χων Δημο­σί­ων Υπαλ­λή­λων Αθήνας…