Περιήγηση: Εξέγερση Πολυτεχνείου

Πολιτική
Θ. Παφίλης: «Το εξεγερτικό πνεύμα του Πολυτεχνείου είναι πάντα επίκαιρο, και τιμάται με την ανυποχώρητη συνέχεια του αγώνα»

Εκδή­λω­ση αφιε­ρω­μέ­νη στον ξεση­κω­μό του Πολυ­τε­χνεί­ου πραγ­μα­το­ποί­η­σε το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας 14/11 η Περι­φε­ρεια­κή Οργά­νω­ση ΑΕΙ Θεσ­σα­λο­νί­κης της ΚΝΕ στο Αμφιθέατρο…

Ιστορία
Σοφία Βέμπο: «Παιδιά, τιμημένα παιδιά και τα τανκς γονατίσαν…» (Για την εξέγερση του Πολυτεχνείου)

Ανέκ­δο­τη ηχο­γρά­φη­ση από εκδή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Καλ­λι­μάρ­μα­ρο για την επά­νο­δο της Δημο­κρα­τί­ας, στις 30/9/1974, με την Σοφία Βέμπο να…

Ιστορία
«Το σχολείον ελειτούργησε κανονικώς» (Το τριήμερο του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου το 1973 σε ένα επαρχιακό Γυμνάσιο- Ντοκουμέντο)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Παρου­σιά­ζου­με σήμε­ρα ένα μονα­δι­κό ντο­κου­μέ­ντο, Πρό­κει­ται για το «ημε­ρο­λό­γιο λει­τουρ­γί­ας του Α’ Γυμνα­σί­ου Αρρέ­νων Βέροιας» (βρί­σκε­ται στα…