Περιήγηση: Εξειδίκευση μέτρων από την κυβέρνηση

Επικαιρότητα
Εμφανίζουν ως «ελάφρυνση» τα μέτρα που θα πληρώσει ο λαός από την άλλη τσέπη του — Η… εξειδίκευση του πακέτου

Στην εξει­δί­κευ­ση του περι­βό­η­του πακέ­του για την αντι­με­τώ­πι­ση των αυξή­σε­ων στο ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα προ­χώ­ρη­σαν σήμε­ρα οι αρμό­διοι υπουρ­γοί, εμφα­νί­ζο­ντας ως…