Περιήγηση: Εξοπλισμοί

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
DEBATE — Δ. Κουτσούμπας: Οι εξοπλισμοί υπηρετούν ανάγκες του ΝΑΤΟ, όχι προστασίας των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων

Οι εξο­πλι­σμοί υπη­ρε­τούν ανά­γκες του ΝΑΤΟ, όχι την προ­στα­σία των κυριαρ­χι­κών μας δικαιω­μά­των, τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ,…

Επικαιρότητα
Έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών Στοκχόλμης για την Ειρήνη (SIPRI): Μεγαλώνει η πυρηνική απειλή για τους λαούς

Ο αριθ­μός των πυρη­νι­κών όπλων θα αρχί­σει να αυξά­νε­ται μέσα στην επό­με­νη δεκα­ε­τία, εκτι­μά το Ινστι­τού­το Η πυρη­νι­κή απει­λή για…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ν. Καραθανασόπουλος: Ο κίνδυνος για τα κυριαρχικά δικαιώματα προέρχεται από τη συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ

Οι στρα­τιω­τι­κοί εξο­πλι­σμοί των φρε­γα­τών και των αερο­σκα­φών «Rafale» δεν εντάσ­σο­νται στην υπό­θε­ση της άμυ­νας και ασφά­λειας των συνό­ρων της…

Πολιτική
Ν. Παπαναστάσης (ΚΚΕ): Πληρώνουμε οπλικά συστήματα που εξυπηρετούν το ΝΑΤΟ και όχι την υπεράσπιση των συνόρων

Οι εργα­ζό­με­νοι της χώρας καλού­νται ακό­μα μια φορά να πλη­ρώ­σουν για οπλι­κά συστή­μα­τα που θα χρη­σι­μο­ποιού­νται για επι­χει­ρή­σεις στην περιοχή…