Περιήγηση: Εξοπλιστικά Προγράμματα

Επικαιρότητα
Έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών Στοκχόλμης για την Ειρήνη (SIPRI): Μεγαλώνει η πυρηνική απειλή για τους λαούς

Ο αριθ­μός των πυρη­νι­κών όπλων θα αρχί­σει να αυξά­νε­ται μέσα στην επό­με­νη δεκα­ε­τία, εκτι­μά το Ινστι­τού­το Η πυρη­νι­κή απει­λή για…

Πολιτική
Ρεσιτάλ Θ. Παφίλη στη Βουλή: «Τι νόμιζε ο ΣΥΡΙΖΑ; Ότι οι Αμερικάνοι θέλουν την Αλεξανδρούπολη για να φτιάξουν περιστερώνα;»

Τις τερά­στιες ευθύ­νες του ΣΥΡΙΖΑ, που ως κυβέρ­νη­ση έδω­σε «γη και ύδωρ» σε ΗΠΑ-ΝΑΤΟ με το άνοιγ­μα νέων στρα­τιω­τι­κών βάσεων,…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ν. Καραθανασόπουλος: Ο κίνδυνος για τα κυριαρχικά δικαιώματα προέρχεται από τη συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ

Οι στρα­τιω­τι­κοί εξο­πλι­σμοί των φρε­γα­τών και των αερο­σκα­φών «Rafale» δεν εντάσ­σο­νται στην υπό­θε­ση της άμυ­νας και ασφά­λειας των συνό­ρων της…

Επικαιρότητα
Κ. Μητσοτάκης για εξοπλιστικά: Βαθαίνει η εμπλοκή της χώρας στα επικίνδυνα σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ

Με το γνω­στό κάλ­πι­κο αφή­γη­μα της εθνι­κής ενό­τη­τας και εθνι­κής ευθύ­νης προ­σπά­θη­σε να καμου­φλά­ρει ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης τις πραγματικές…

Επικαιρότητα
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Οι Ευρωατλαντικοί «σύμμαχοι» δεν είναι το «φρένο» αλλά το «γκάζι» στην τουρκική επιθετικότητα

Σε μια σει­ρά από ζητή­μα­τα που αφο­ρούν τις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις και το ρόλο των «συμ­μά­χων» της αστι­κής τάξης ανα­φέρ­θη­κε, σε…