Περιήγηση: Εξωσωματική γονιμοποίηση

Υγεία
Αυξημένος ο κίνδυνος καρκίνου του μαστού για τις γυναίκες που κάνουν εξωσωματικές μετά τα 40

Οι γυναί­κες μετά την ηλι­κία των 40 ετών που προ­σπα­θούν να κάνουν παι­δί με εξω­σω­μα­τι­κή γονι­μο­ποί­η­ση, κιν­δυ­νεύ­ουν περισ­σό­τε­ρο από καρκίνο…