Περιήγηση: Εξ αποστάσεως διδασκαλία

Παιδεία
Ξεκινά σήμερα η εξ αποστάσεως διδασκαλία για τους μαθητές Γ Λυκείου — Σταδιακά και στις άλλες τάξεις

Όπως ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, ενερ­γο­ποιεί­ται η ψηφια­κή πλατ­φόρ­μα για τα εξ απο­στά­σε­ως μαθή­μα­τα, ενώ από σήμε­ρα θα ξεκι­νή­σει πολιτικά…