Περιήγηση: Εορταστικό ωράριο

Επικαιρότητα
Σε ισχύ από σήμερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για το Πάσχα

Αθή­να Ο Εμπο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών ανα­κοί­νω­σε το προ­τει­νό­με­νο εορ­τα­στι­κό ωρά­ριο κατα­στη­μά­των στην Αθή­να που θα ισχύ­σει όλη την εορ­τα­στι­κή περίοδο…

Κοινωνία
Θεσσαλονίκη: Το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις ημέρες των γιορτών

Το προ­τει­νό­με­νο ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας των εμπο­ρι­κών κατα­στη­μά­των κατά τη διάρ­κεια των γιορ­τών, ανα­κοί­νω­σε ο Εμπο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΕΣΘ). Σύμ­φω­να με…