Περιήγηση: Επέτειος Πολυτεχνείου 2020

Επικαιρότητα
ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Featured Video Play Icon
 «Εσπασε» η κυβερνητική απαγόρευση — Αγωνιστικός γιορτασμός του Πολυτεχνείου (VIDEO — ΦΩΤΟ)

«Έσπα­σε» η απα­γό­ρευ­ση που επέ­βα­λε η κυβέρ­νη­ση και σε εξέ­λι­ξη είναι ο συμ­βο­λι­κός και ταυ­τό­χρο­να αγω­νι­στι­κός γιορ­τα­σμός του Πολυ­τε­χνεί­ου. Αρχικά…

Κοινωνία
Πολυτεχνείο: Αγωνιστικό «παρών» με πολύμορφες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα

Τη συμ­με­το­χή τους στον πολύ­μορ­φο αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό αγω­νι­στι­κό εορ­τα­σμό και στην πορεία του Πολυ­τε­χνεί­ου στην πρε­σβεία των ΗΠΑ για αύριο Τρίτη…

Επικαιρότητα
ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ — Πρόεδρος ΣΦΕΑ: Το Πολυτεχνείο έδειξε ότι όλα είναι εφικτά όταν ο λαός και η νεολαία ξεπερνούν τον φόβο (AUDIO)

Για τον ξεση­κω­μό του Πολυ­τε­χνεί­ου, τη στρα­τιω­τι­κή δικτα­το­ρία και την αντι­δι­κτα­το­ρι­κή πάλη του λαού μίλη­σε ο Σπύ­ρος Χαλ­βα­τζής, ο πρόεδρος…

Επικαιρότητα
ΠΛΑΤΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΥ — Χιλιάδες υπογραφές έως τώρα | Συνεχίζεται ηλεκτρονικά η συλλογή τους

Χιλιά­δες υπο­γρα­φών έχουν συγκε­ντρω­θεί ως τώρα και συνε­χί­ζουν να συγκε­ντρώ­νο­νται από φορείς, εκπρο­σώ­πους σωμα­τεί­ων, αιρε­τούς, εργα­ζο­μέ­νους, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους και ανέρ­γους, ενάντια…

Επικαιρότητα
ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ: Επιμένει στον αυταρχικό παροξυσμό για να κρύψει τις κυβερνητικές ευθύνες για την πανδημία

Επι­μέ­νει ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης στον αυταρ­χι­κό παρο­ξυ­σμό για να κρύ­ψει τις κυβερ­νη­τι­κές ευθύ­νες για την παν­δη­μία. Με δήλω­σή του…