Περιήγηση: Επίδομα

Κοινωνία
ΟΑΕΔ: Πώς και σε ποιους θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ σε μακροχρόνια άνεργους

Στο πλαί­σιο των έκτα­κτων κυβερ­νη­τι­κών μέτρων για την άμε­ση και απο­τε­λε­σμα­τι­κή στή­ρι­ξη των ανέρ­γων, απο­φα­σί­στη­κε η κατα­βο­λή έκτα­κτης οικο­νο­μι­κής ενίσχυσης…