Περιήγηση: ΕΠΑΛ

Παιδεία
Πανελλήνιες 2021 — ΕΠΑΛ: Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις στα Μαθηματικά (Αλγεβρα)

Πανελ­λή­νιες 2021 — ΕΠΑΛ Θέμα­τα Απα­ντή­σεις Μαθη­μα­τι­κά: Δια­βαθ­μι­σμέ­να ήταν τα θέμα­τα στο σημε­ρι­νό μάθη­μα των Μαθη­μα­τι­κών, στο οποίο εξε­τά­στη­καν οι υποψήφιοι…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2021; Στα Μαθηματικά εξετάζονται οι μαθητές των ΕΠΑΛ

Πανελ­λή­νιες 2021 — ΕΠΑΛ Μαθη­μα­τι­κά: Οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις συνε­χί­ζο­νται σήμε­ρα Πέμ­πτη με τους μαθη­τές των ΕΠΑΛ να εξε­τά­ζο­νται στα Μαθη­μα­τι­κά (‘Αλγε­βρα),…

Παιδεία
ΕΠΑΛ — Πανελλήνιες 2020: Η προστασία του υδάτινου στοιχείου, στο μάθημα των Νέων Ελληνικών — Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις

Μία ομι­λία, που απευ­θύ­νε­ται στους συμ­μα­θη­τές και στις συμ­μα­θή­τριες τους, με θέμα τους τρό­πους με τους οποί­ους οι νέοι μπορούν…

Παιδεία
Λάρισα: Σύλληψη 10 μαθητών για κατάληψη — Την παρέμβαση του εισαγγελέα ζήτησε η διεύθυνση του ΕΠΑΛ!!!

Στη σύλ­λη­ψη δέκα μαθη­τών (εννέα ανη­λί­κων και ενός ενή­λι­κα) του ΕΠΑΛ Λάρι­σας προ­χώ­ρη­σαν χθες οι αστυ­νο­μι­κές αρχές έπει­τα από παρέμβαση…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2019: Αύριο Παρασκευή θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες

Πανελ­λή­νιες 2019: Αύριο Παρα­σκευή 28 Ιού­νη, ανα­κοι­νώ­νο­νται οι βαθ­μο­λο­γί­ες των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων Από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, Έρευ­νας και Θρη­σκευ­μά­των ανακοινώνεται…