Περιήγηση: Επαναστατική Κομμουνιστικής Ενωση Νεολαία Ρωσίας (Μπολσεβίκοι)

Επικαιρότητα
48ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή: Οι παρεμβάσεις στην εκδήλωση «Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία και η στάση των κομμουνιστών»

Το μεγά­λο ενδια­φέ­ρον των επι­σκε­πτών του Φεστι­βάλ συγκέ­ντρω­σε, όπως ανα­με­νό­ταν, η συζή­τη­ση στη Διε­θνού­πο­λη με θέμα «Ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην…