Περιήγηση: Επιδειξίας

Κοινωνία
Με δύο κακουργήματα σεξουαλικής βίας βαρύνεται ο 22χρονος επιδειξίας της Ν. Σμύρνης

Υπό­λο­γος για δύο κακουρ­γη­μα­τι­κού βαθ­μού κατη­γο­ρί­ες για από­πει­ρα σεξουα­λι­κής βίας είναι πλέ­ον ο 22χρονος επι­δει­ξί­ας, ο οποί­ος τον περα­σμέ­νο Μάιο…

Επικαιρότητα
Προθεσμία να δικαστεί την Δευτέρα έλαβε ο 22χρονος επιδειξιομανής (εξαιρετικό παιδί κατά τη μάνα και το δικηγόρο του!!!)

Κρα­τού­με­νος θα παρα­μεί­νει έως την Δευ­τέ­ρα ο 22χρονος επι­δει­ξιο­μα­νής με από­φα­ση του Αυτό­φω­ρου Μονο­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου από το οποίο ζήτη­σε και…