Περιήγηση: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος

Εικαστικές Τέχνες
Κώστας Ευαγγελάτος, , έναρξη εικαστικών δράσεων από 6 Οκτώβρη στην Αθήνα

Ο Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος, ζωγρά­φος, λογο­τέ­χνης, θεω­ρη­τι­κός της τέχνης μετά τις επι­τυ­χείς εκθέ­σεις και συνα­φείς επε­τεια­κές θερι­νές εκδη­λώ­σεις, που έγι­ναν με…

Επικαιρότητα
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ): ΟΧΙ στην Ελάχιστη Βάσης Εισαγωγής — Να γίνει το δημόσιο σχολείο κύτταρο γνώσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Έχουν περά­σει τρία χρό­νια από τότε που η κυβέρ­νη­ση πήρε την κατάπτυστη…

Εικαστικές Τέχνες
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας: Με έναν διαφορετικό, αλλά συμβολικό τρόπο τα εγκαίνια της μεγάλης ομαδικής έκθεσης σύγχρονου έργου

Με έναν ομο­λο­γου­μέ­νως δια­φο­ρε­τι­κό, αλλά από­λυ­τα συμ­βο­λι­κό τρό­πο πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν την Παρα­σκευή τα εγκαί­νια της μεγά­λης ομα­δι­κής έκθε­σης σύγ­χρο­νου έργου του…

Κοινωνία
Επιμελητήριο Εικαστικών: Καταγγέλλει την επίθεση χρυσαυγιτών σε έκθεση εικαστικού καλλιτέχνη στην Καλαμαριά

Το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δας, «καταγ­γέλ­λει την απα­ρά­δε­κτη επί­θε­ση ομά­δας 15 περί­που κου­κου­λο­φό­ρων, ατό­μων της κατα­δι­κα­σμέ­νης φασι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής, σε…

Πολιτισμός
ΕΕΤΕ: Την Παρασκευή 28 Απρίλη τα εγκαίνια της μεγάλης Έκθεσης “1922–2022 Έξοδος-Διέξοδος”

Την Παρα­σκευή 28 Απρί­λη, στις 6 μ.μ., εγκαι­νιά­ζε­ται η μεγά­λη Εικα­στι­κή Έκθε­ση του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δας (ΕΕΤΕ) «1922–2022 Έξοδος…