Περιήγηση: επισιτιστική ανασφάλεια

Διεθνή
Καπιτα…λιμός: 45 εκατομμύρια άνθρωποι στα όρια του λιμού σύμφωνα με τον ΟΗΕ!

Όσο περισ­σό­τε­ρο βαθαί­νει η σήψη του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος τόσο περισ­σό­τε­ρο ανα­δει­κνύ­ο­νται τα τερά­στια αδιέ­ξο­δα του, η φτω­χο­ποί­η­ση ολο­έ­να και περισσότερων…