Περιήγηση: Επισιτιστική κρίση

Διεθνή
ΓΓ του ΟΗΕ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί τη μεγαλύτερη αύξηση του κόστους ζωής εδώ και μια γενιά

Η εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία σε συν­δυα­σμό με άλλες παγκό­σμιες κρί­σεις έχει οδη­γή­σει στη μεγα­λύ­τε­ρη αύξη­ση του κόστους ζωής…

Πολιτική
Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Στρατιωτικοποίηση και πακτωλός χρημάτων στα μονοπώλια για πράσινες μπίζνες

Η περαι­τέ­ρω στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση της ΕΕ με αγο­ρές όπλων μέσω ενός κοι­νού ευρω­παϊ­κού ταμεί­ου, καθώς και η προ­ώ­θη­ση της λεγό­με­νης πράσινης…