Περιήγηση: Επιστράτευση στη Ρωσία

Επικαιρότητα
Δυτικά ΜΜΕ: Χιλιάδες Ρώσοι εγκαταλείπουν την χώρα για να αποφύγουν την επιστράτευση

Την πλη­ρο­φο­ρία ότι δεκά­δες χιλιά­δες Ρώσοι επι­χει­ρούν να εγκα­τα­λεί­ψουν την χώρα προ­κει­μέ­νου να απο­φύ­γουν την επι­στρά­τευ­ση, δια­κι­νούν το τελευ­ταίο εικοσιτετράωρο…