Περιήγηση: Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Πολιτική
Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας σήμερα οι υπουργοί Μεταφορών των τριών τελευταίων κυβερνήσεων

Στην Επι­τρο­πή Θεσμών και Δια­φά­νειας θα βρε­θούν σήμε­ρα οι υπουρ­γοί Μετα­φο­ρών των τελευ­ταί­ων δέκα ετών, για να δώσουν απα­ντή­σεις για…

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
ΗΜΕΡΙΔΑ «Δικτατορία του κεφαλαίου: Το αληθινό πρόσωπο του σημερινού “επιτελικού κράτους δικαίου”»

«Φταί­ει ένα “παρα­κρά­τος εγκλη­μα­τι­κών ομά­δων”; Ή το “υπερ­συ­γκε­ντρω­τι­κό κρά­τος”; Βρί­σκε­ται η απά­ντη­ση σε μέτρα “δια­φά­νειας”, “θεσμι­κά αντί­βα­ρα”; Στην “τήρη­ση της…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Το ΚΚΕ καταγγέλει τον μιντιακό αυταρχισμό — Καθημερινό φαινόμενο ο αποκλεισμός του ΚΚΕ από τα ΜΜΕ

Τα πράγ­μα­τα «πηγαί­νουν από το κακό στο χει­ρό­τε­ρο» ως προς την εκπρο­σώ­πη­ση του ΚΚΕ στους τηλε­ο­πτι­κούς σταθ­μούς σημεί­ω­σε ο βουλευτής…