Περιήγηση: Εργαζόμενοι σούπερ μάρκετ Καρυπίδη

Κοινωνία
Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την αυτοκτονία εργαζόμενης στα σούπερ μάρκετ «Καρυπίδης»

«Η αυτο­κτο­νία της απλή­ρω­της εργα­ζό­με­νης στις επι­χει­ρή­σεις “ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ” φέρ­νει στην επι­φά­νεια την τρα­γι­κή κατά­στα­ση χιλιά­δων εργα­ζο­μέ­νων, ιδιαί­τε­ρα σε μια σειρά…