Περιήγηση: Εργαζόμενοι

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ: Οι εργαζόμενοι να μην επιτρέψουν να γίνεται η ζωή τους θυσία στο καπιταλιστικό κέρδος (VIDEO)

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ πραγ­μα­το­ποί­η­σε παρέμ­βα­ση στη συζή­τη­ση «για τις ελλεί­ψεις φαρ­μά­κων» στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο Στρα­σβούρ­γο. Ο ευρω­βου­λευ­τής του…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Κορινθία: Εγκλωβίστηκαν για ώρες εργαζόμενοι σε βιομηχανία λόγω πλημμύρας — Δεν σταμάτησε έγκαιρα η παραγωγή (VIDEO)

Για ώρες εγκλω­βί­στη­καν εργα­ζό­με­νοι σε βιο­μη­χα­νία εμφιά­λω­σης λόγω πλημ­μύ­ρας στη Στυμ­φα­λία στην Κοριν­θία. Η εργο­δο­σία δεν στα­μά­τη­σε έγκαι­ρα την παραγωγή…

Κοινωνία
Ένταση στον Ευαγγελισμό: Εργαζόμενοι κατέστρεψαν το σύστημα χρονομέτρησης ωραρίου

Έντα­ση σημειώ­θη­κε σήμε­ρα το πρωί στον προ­αύ­λιο χώρο του νοσο­κο­μεί­ου του Ευαγ­γε­λι­σμού με αφορ­μή την τοπο­θέ­τη­ση μηχα­νή­μα­τος χρο­νο­μέ­τρη­σης ωρα­ρί­ου από…

Διεθνή
Γαλλία: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι απέναντι στην αντιασφαλιστική επίθεση της κυβέρνησης

Με κλι­μά­κω­ση των απερ­γιών και των δια­δη­λώ­σε­ων σε ολό­κλη­ρη την Γαλ­λία απα­ντούν οι εργα­ζό­με­νοι στην αντια­σφα­λι­στι­κή επί­θε­ση και το νέο…

Κοινωνία
Επιθεώρηση Εργασίας: Θεμιτή και κατοχυρωμένη η άρνηση του εργαζόμενου να εκτεθεί στα social του εργοδότη

Με εγκύ­κλιο του διοι­κη­τή της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Επι­θε­ώ­ρη­σης Εργα­σί­ας, Γιώρ­γου Τζι­λι­βά­κη, διευ­κρι­νί­ζε­ται το πλαί­σιο έκθε­σης του εργα­ζο­μέ­νου στα ψηφια­κά κοινωνικά…