Περιήγηση: εργοδοτική τρομοκρατία

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Στηρίζει τον αγώνα των εργαζόμενων στη «Μαλαματίνα» και απαιτεί την απελευθέρωση των συλληφθέντων συνδικαλιστών

Τη σύλ­λη­ψη δύο εργα­ζο­μέ­νων — συν­δι­κα­λι­στών, του προ­έ­δρου της ΠΟΕΕΠ και προ­έ­δρου του Σωμα­τεί­ου Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων της επι­χεί­ρη­σης «Μαλα­μα­τί­να» και του…

Επικαιρότητα
Καταγγελία ΣΕΤΕΠΕ: Εργοδότρια τραμπούκισε σερβιτόρα για φιλοδώρημα 1 ευρώ!

Μια πολύ σοβα­ρή καταγ­γε­λία, ενδει­κτι­κή της εργο­δο­τι­κής τρο­μο­κρα­τί­ας με την οποία έρχο­νται αντι­μέ­τω­ποι πολ­λοί εργα­ζό­με­νοι, έφε­ρε στο φως της δημοσιότητας…

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ Τύπου-ΜΜΕ: Η πλειοψηφία του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ όπλισε την εργοδοτική τρομοκρατία τη μέρα της απεργίας

«Μάχη με το όργιο τρο­μο­κρα­τί­ας, έδω­σαν από το πρωί της Τετάρ­της οι εργα­ζό­με­νοι στα ραδιο­τη­λε­ο­πτι­κά κανά­λια και σε άλλα ηλεκτρονικά…