Περιήγηση: ΕΡΤ

Πολιτική
ΕΡΤ: Αποσιώπησε την εκδήλωση παρουσίασης υποψηφίων της Λαϊκής Συσπείρωσης σε Δήμο Αθήνας και Περιφέρεια Αττικής!

Πολι­τι­κά είναι τα κίνη­τρα, για την απου­σία από το χτε­σι­νό βρα­δι­νό δελ­τίο της ΕΡΤ, της εκδή­λω­σης της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» για…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Από την ΕφΣυν στη Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης της ΕΡΤ

Τη διεύ­θυν­ση ειδή­σε­ων και ενη­μέ­ρω­σης στην ΕΡΤ ανα­λαμ­βά­νει ο δημο­σιο­γρά­φος Γιάν­νης Σμυρ­λά­κης μέχρι πρό­τι­νος διευ­θυ­ντής σύντα­ξης της Εφη­με­ρί­δας των Συντα­κτών. Ο κ.…

Επικαιρότητα
Την παραίτηση Κωστόπουλου και Θαλασσινού από την ΕΡΤ ζήτησε ο Λ Κρέτσος

Τις παραι­τή­σεις του διευ­θύ­νο­ντος συμ­βού­λου της ΕΡΤ Βασί­λη Κωστό­που­λου, όσο και του ανα­πλη­ρω­τή διευ­θύ­νο­ντος συμ­βού­λου Γιώρ­γου Θαλασ­σι­νού, ζήτη­σε ο υφυπουργός…