Περιήγηση: ΕΡΤ

Κοινωνία
Παραίτηση Ν. Μιχαλίτση με δριμύ κατηγορώ στη διοίκηση της ΕΡΤ

Παραί­τη­ση με δρι­μύ κατη­γο­ρώ στη διοί­κη­ση και στον διευ­θύ­νο­ντα σύμ­βου­λο κ. Κωστό­που­λο, υπέ­βα­λε ο Νίκος Μιχα­λί­τσης,  γενι­κός διευ­θυ­ντής Τεχνο­λο­γί­ας της ΕΡΤ. Ο…

Πολιτική
28η Οκτωβρίου — Θεσσαλονίκη: Χυδαία πρόκληση απέναντι στο λαό η παρουσία των χρυσαυγιτών Ναζί στην παρέλαση

Πρό­κλη­ση και χυδαιό­τη­τα. Αυτές οι δύο λέξεις μπο­ρούν να περι­γρά­ψουν την επί­ση­μη παρου­σία των φασι­στοει­δών της Χρυ­σής Αυγής στην σημερινή…

Κοινωνία
ΠΟΣΠΕΡΤ: Στάσεις εργασίας κατά τη διάρκεια προβολής θέσεων της Χρυσής Αυγής  — Ξεθάρρεψε και η ΕΡΤ

Η Δημό­σια Τηλε­ό­ρα­ση απο­φά­σι­σε (επι­τέ­λους) να μην μετα­δώ­σει την ομι­λία του Μιχα­λο­λιά­κου στην Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα της Χρυ­σής Αυγής επει­δή, όπως…