Περιήγηση: ΕΡΤopen

Κοινωνία
Παραίτηση Ν. Μιχαλίτση με δριμύ κατηγορώ στη διοίκηση της ΕΡΤ

Παραί­τη­ση με δρι­μύ κατη­γο­ρώ στη διοί­κη­ση και στον διευ­θύ­νο­ντα σύμ­βου­λο κ. Κωστό­που­λο, υπέ­βα­λε ο Νίκος Μιχα­λί­τσης,  γενι­κός διευ­θυ­ντής Τεχνο­λο­γί­ας της ΕΡΤ. Ο…

Απόψεις
Για ό,τι συνέβη στην ΕΡΤopen

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Από τις αρχές Νοέμ­βρη του 2017 εκδη­λώ­θη­καν στην ΕΡΤOpen (υπαρ­κτές και πριν αλλά δυσ­διά­κρι­τες) σκο­πι­μό­τη­τες που οδή­γη­σαν σε…