Περιήγηση: Ερυθρά Θάλασσα

Πολιτική
Κυβέρνηση: Κρύβει επικίνδυνο οπλικό εξοπλισμό στη Θράκη-Σχέδια Ευρωπαϊκών στρατιωτικών επιχειρήσεων από τη Λάρισα

Την «πάπια» κάνει η κυβέρ­νη­ση απέ­να­ντι στη χθε­σι­νή απο­κά­λυ­ψη του «Ριζο­σπά­στη» ότι ικα­νο­ποί­η­σε αμε­ρι­κα­νι­κό αίτη­μα να φιλο­ξε­νη­θεί σε στρα­τιω­τι­κές απο­θή­κες μεγάλη…

Διεθνή
Αποστολή ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα: Στο “στόμα του λύκου” για ΝΑΤΟ — ΕΕ και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων

“Η κατά­στα­ση ασφά­λειας στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα και στον Κόλ­πο του Άντεν έχει επι­δει­νω­θεί. Η συμ­με­το­χή στην επι­χεί­ρη­ση εμπε­ριέ­χει σημα­ντι­κούς κινδύνους”,…

Επικαιρότητα
Σαλαμίνα: Μεγάλη κινητοποίηση ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο — Να μη λύσει κάβους η φρεγάτα «Ύδρα»

Καμία εμπλο­κή της Ελλά­δας στους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ — ΕΕ! Να μη λύσει κάβους η φρε­γά­τα «Ύδρα»! Κανέ­νας στρα­τιω­τι­κός έξω…

Πολιτική
Το ΚΚΕ καταγγέλλει την κυβέρνηση «που κλιμακώνει επικίνδυνα την ελληνική εμπλοκή στην Ερυθρά Θάλασσα»

Το ΚΚΕ, με ανα­κοί­νω­σή του, «καταγ­γέλ­λει την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, η οποία, διά στό­μα­τος του Υπουρ­γού Άμυ­νας, δηλώ­νει δια­θέ­σι­μη να…

Διεθνή
Χούτι: Ασφαλής η ναυσιπλοΐα – Χτυπάμε μόνο ισραηλινά πλοία — Φέρεται να χτυπήθηκε αμερικανικό πλοίο

Το τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Al Masirah TV των Χού­τι επι­κα­λεί­ται πηγή των ναυ­τι­κών δυνά­με­ων της αντάρ­τι­κης ομά­δας, η οποία επα­να­λαμ­βά­νει ότι…

Διεθνή
Κίνα: Σεβασμός στην κυριαρχία της Υεμένης και διατήρηση της ασφάλειας των υδάτινων οδών της Ερυθράς Θάλασσας

Η Αίγυ­πτος και η Κίνα παρα­κο­λου­θούν στε­νά τις εξε­λί­ξεις στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα και επι­κε­ντρώ­νουν στην προ­τε­ραιό­τη­τα να δια­σφα­λι­σθεί η ασφάλεια…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ροές

Μια απο­κα­λυ­πτι­κή όσο και ενδια­φέ­ρου­σα πλευ­ρά των εξε­λί­ξε­ων στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα, που εξη­γεί και το μεγά­λο ενδια­φέ­ρον των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών να…