Περιήγηση: ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Συνάντηση ΚΚΕ με Συνταξιουχικές Οργανώσεις | Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ θα μπει μπροστά για αύξηση εδώ και τώρα των συντάξεων

Συνε­χί­ζει να κοροϊ­δεύ­ει τον ελλη­νι­κό λαό η κυβέρ­νη­ση με τα μέτρα που ανα­κοί­νω­σε για τα καύ­σι­μα, το ΚΚΕ θα μπει…

Βιβλίο
Συνομιλώντας με τα εγγόνια μας

Ο Κώστας Τζα­τζά­νης είναι παλιός μας γνώ­ρι­μος μαχό­με­νος κομ­μου­νι­στής, συν­δι­κα­λι­στής (ξεκί­νη­σε από την Αντι­δι­κτα­το­ρι­κή ΕΦΕΕ), επαγ­γελ­μα­τι­κά αρχι­τέ­κτο­νας-πολε­ο­δό­μος, δόκτο­ρας Γεω­γρα­φί­ας –συντα­ξιού­χος…

Επικαιρότητα
«Καταδρομική» κινητοποίηση-διαμαρτυρία μαχόμενων συνταξιούχων

Οι δρά­σεις και κινη­το­ποι­ή­σεις των συντα­ξιού­χων απο­τε­λούν πλέ­ον κεφά­λαιο του ταξι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος. Τα «περή­φα­να γηρα­τειά» (Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις ΙΚΑ,…

Κοινωνία
Παναττική συγκέντρωση για τις συντάξεις & μέτρα ενίσχυσης της Δημόσιας Υγείας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Συγκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος πραγ­μα­το­ποί­η­σαν οι συντα­ξιού­χοι της Αττι­κής, απαι­τώ­ντας μέτρα ενί­σχυ­σης της Δημό­σιας Υγεί­ας και να απο­δο­θούν άμε­σα σε όλους…