Περιήγηση: ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Επικαιρότητα
Οι συνταξιούχοι μηχανικοί στο δρόμοτου αγώναενάντια στο εχθρικό αστικό κράτος και στους καρεκλοκένταυρους

Τα οξυ­μέ­να προ­βλή­μα­τα των συντα­ξιού­χων μηχα­νι­κών του ΤΣΜΕΔΕ, που δεν υπο­χω­ρούν, αλλά διεκ­δι­κούν αυτά που τους αρπά­ξα­νε παρου­σί­α­σαν σε συνέντευξη…

Επικαιρότητα
Επιτροπή Αγώνα ΕΣΤΑΜΕΔΕ & ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ: Πρόσκληση σε Συνέντευξη Τύπου

Μπρο­στά στα χρο­νί­ζο­ντα προ­βλή­μα­τα των συντα­ξιού­χων μηχα­νι­κών (μεί­ω­ση εφά­παξ των ελευ­θε­ρο­ε­παγ­γελ­μα­τιών μηχα­νι­κών στο μισό, με το νόμο Κατρού­γκα­λου, ανα­γκα­στι­κή επιστροφή…

Επικαιρότητα
Κληροδότημα Αξελού: Στις 12.00 το μεσημέρι η εκδήλωση της Επιτροπής Αγώνα των Μηχανικών

Συνο­πτι­κή παρου­σί­α­ση του προ­βλή­μα­τος «Κλη­ρο­δό­τη­μα Αξε­λού» Η χήρα του αρχι­τέ­κτο­να Ιωάν­νη Αξε­λού άφη­σε με τη δια­θή­κη της 26–2‑1962 στο ΤΣΜΕΔΕ…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Συνάντηση ΚΚΕ με Συνταξιουχικές Οργανώσεις | Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ θα μπει μπροστά για αύξηση εδώ και τώρα των συντάξεων

Συνε­χί­ζει να κοροϊ­δεύ­ει τον ελλη­νι­κό λαό η κυβέρ­νη­ση με τα μέτρα που ανα­κοί­νω­σε για τα καύ­σι­μα, το ΚΚΕ θα μπει…

Βιβλίο
Συνομιλώντας με τα εγγόνια μας

Ο Κώστας Τζα­τζά­νης είναι παλιός μας γνώ­ρι­μος μαχό­με­νος κομ­μου­νι­στής, συν­δι­κα­λι­στής (ξεκί­νη­σε από την Αντι­δι­κτα­το­ρι­κή ΕΦΕΕ), επαγ­γελ­μα­τι­κά αρχι­τέ­κτο­νας-πολε­ο­δό­μος, δόκτο­ρας Γεω­γρα­φί­ας –συντα­ξιού­χος…

Επικαιρότητα
«Καταδρομική» κινητοποίηση-διαμαρτυρία μαχόμενων συνταξιούχων

Οι δρά­σεις και κινη­το­ποι­ή­σεις των συντα­ξιού­χων απο­τε­λούν πλέ­ον κεφά­λαιο του ταξι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος. Τα «περή­φα­να γηρα­τειά» (Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις ΙΚΑ,…