Περιήγηση: ΕΣΥ

Κοινωνία
Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Τραγική η κατάσταση, υποστελέχωση και ράντζα στους διαδρόμους

Στοι­βαγ­μέ­νοι σε ράν­τζα είναι πολ­λοί ασθε­νείς στο Νοσο­κο­μείο Αλε­ξάν­δρα, ενώ αυτό το σκη­νι­κό αθλιό­τη­τας συμπλη­ρώ­νει η εξου­θέ­νω­ση του υγειο­νο­μι­κού προσωπικού,…

Κοινωνία
Σήμερα η εκδήλωση για το «νέο ΕΣΥ» και τις θέσεις του ΚΚΕ — Θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ, Δ. Κουτσούμπας

Σήμε­ρα, Τρί­τη, πραγ­μα­το­ποιεί­ται η εξ ανα­βο­λής εκδή­λω­ση με ομι­λη­τή τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, και θέμα «Η κρι­τι­κή στο σχέδιο…

Επικαιρότητα
Αναβάλλεται η σημερινή εκδήλωση του ΚΚΕ για το «νέο ΕΣΥ» ως ένδειξη σεβασμού για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά

Σε ένδει­ξη σεβα­σμού για την απώ­λεια της Φώφης Γεν­νη­μα­τά, η προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για σήμε­ρα εκδή­λω­ση, με ομι­λη­τή τον ΓΓ της ΚΕ…

Προτεινόμενο
Μητσοτάκης για το νέο ΕΣΥ: «Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μόνο κρατικό» το σύστημα Υγείας»

«Το σύστη­μα Υγεί­ας πρέ­πει να βρει νέους τρό­πους συνερ­γα­σί­ας με τον ιδιω­τι­κό τομέα, δεν είναι υπο­χρε­ω­τι­κό να είναι μόνο κρα­τι­κό», ισχυρίστηκε…

Επικαιρότητα
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΡΕΤΖΙΟΥ: Η σημερινή κατάσταση στο σύστημα Υγείας δεν είναι «φυσικό φαινόμενο»

Η Αφρο­δί­τη Ρέτζιου, για­τρός στο Νοσο­κο­μείο «Θριά­σιο» και πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας μιλά­ει  για τα σοβα­ρά προβλήματα…

Επικαιρότητα
Δεν περιέθαλψαν μετανάστρια επειδή δεν είχε ΑΜΚΑ!

Την προη­γού­με­νη Παρα­σκευή (22/11), στο Πανε­πι­στη­μια­κό Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Ηρα­κλεί­ου, δεν παρα­σχέ­θη­κε υγειο­νο­μι­κή περί­θαλ­ψη σε ανα­σφά­λι­στη ογκο­λο­γι­κή ασθε­νή μετα­νά­στρια επει­δή δεν…