Περιήγηση: Ευαγγελισμός

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ευαγγελισμός: Πάνω από 30 λεπτά διακοπή ρεύματος — Δεν έπαιρναν μπρος οι γεννήτριες!

Μεγά­λη δια­κο­πή ρεύ­μα­τος σημειώ­θη­κε ξανά από­ψε στον «Ευαγ­γε­λι­σμό»! Το ρεύ­μα επα­νήλ­θε έπει­τα από του­λά­χι­στον 30 λεπτά δια­κο­πής καθώς αρχι­κά δεν…

Επικαιρότητα
Εικόνες σοκ στον «Ευαγγελισμό»: Εξαντλημένοι υγειονομικοί κοιμούνται στο πάτωμα

Εξα­ντλη­μέ­νοι και υπό κατάρ­ρευ­ση είναι υγειο­νο­μι­κοί που εφη­με­ρεύ­ουν σε κλι­νι­κές Covid-19 στο Νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός»! Οι απο­κα­λυ­πτι­κές εικό­νες δεί­χνουν ειδι­κευό­με­νους να…

Προτεινόμενο
Δεκάδες εργαζόμενοι του «Ευαγγελισμού» θετικοί στον κορονοϊό — Μεγάλη θετικοποίηση και μεταξύ των ασθενών,

Περιο­ρί­ζε­ται στο ελά­χι­στο, το επι­σκε­πτή­ριο στο Νοσο­κο­μείο “Ευαγ­γε­λι­σμός” και για διά­στη­μα δύο εβδο­μά­δων θα επι­τρέ­πε­ται μόνο σε επεί­γου­σες περι­πτώ­σεις, μετά…

Προτεινόμενο
Η διοίκηση του «Ευαγγελισμού» αρνείται την εθελοντική εργασία του Ηλία Σιώρα!!!

Απα­ρά­δε­κτη άρνη­ση εθε­λο­ντι­κής εργα­σί­ας στο νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός» τη στιγ­μή που καλούν ιδιώ­τες για­τρούς με αμοι­βή στα νοσο­κο­μεία αντί να προ­λά­βουν νέους…

Κοινωνία
Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού με κορονοϊό

Ο πρό­ε­δρος της Ένω­σης Κεντρώ­ων Βασί­λης Λεβέ­ντης νοση­λεύ­ε­ται στον Ευαγ­γε­λι­σμό με κορο­νο­ϊό. Η κατά­στα­ση του επι­δει­νώ­θη­κε και δια­σω­λη­νώ­θη­κε το απόγευμα.…

Προτεινόμενο
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ Εργαζόμενη του Ευαγγελισμού προσήχθη με χειροπέδες στο Αστυνομικό Τμήμα!!!

Με χει­ρο­πέ­δες οδή­γη­σαν στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα, εργα­ζό­με­νη του Νοσο­κο­μεί­ου «Ευαγ­γε­λι­σμός» οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις οι οποί­ες μπή­καν μέσα στη ΜΕΘ. Η…

Προτεινόμενο
. ΣΙΩΡΑ Άμεση και πραγματική επίταξη του ιδ. τομέα της Υγείας και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
Featured Video Play Icon
Ηλίας Σιώρας: Άμεση και πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα της Υγείας και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (ΒΙΝΤΕΟ)

Την άμε­ση ανά­γκη για μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού και για πραγ­μα­τι­κή επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα της υγεί­ας, τόνι­σε ο Ηλίας…

Ματιές στην Επικαιρότητα
«Δωρεά» σχεδόν ληγμένα πατατάκια παρέλαβε η διοίκηση του νοσοκομείου Ευαγγελισμός

Γρά­ψα­με χτες για τις κού­τες με πατα­τά­κια, «δώρο» στους ήρω­ες υγειο­νο­μι­κούς που παρέ­λα­βε (!) η διοί­κη­ση του Νοσο­κο­μεί­ου Ευαγ­γε­λι­σμός. Όπως…