Περιήγηση: Ευγένιος Ιονέσκο

Θέατρο
Ευγένιος Ιονέσκο: «Το παιχνίδι της σφαγής» (Ένα επίκαιρο θεατρικό έργο)

  Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Ο Ευγέ­νιος Ιονέ­σκο, Ρου­μά­νος θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας που έγρα­ψε στη γαλ­λι­κή γλώσ­σα, είναι ένας από τους επι­φα­νέ­στε­ρους εκπροσώπους…