Περιήγηση: ΕΥΔΑΠ

Πολιτική
Με την ίδια «ευκολία»

Πώς γίνε­ται με την ίδια ευκο­λία που ο σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κός ΣΥΡΙΖΑ έβγα­ζε «στο κλα­ρί» του Υπερ­τα­μεί­ου τις μεγα­λύ­τε­ρες κρα­τι­κές επι­χει­ρή­σεις διαχείρισης…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Όχι στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ! Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα

Παρα­δί­δε­ται σε ιδιώ­τες το δίκτυο ύδρευ­σης της Αθή­νας — Την από­συρ­ση της διά­τα­ξης απαί­τη­σε το ΚΚΕ Τη δια­δι­κα­σία ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης της…