Περιήγηση: Ευλογιά των πιθήκων

Προτεινόμενο
Υπ. Υγείας: Δεν ανιχνεύθηκε ιός ευλογιάς πιθήκων στο ύποπτο κρούσμα που νοσηλεύεται στο Αττικό

Δεν ανι­χνεύ­θη­κε ιός ευλο­γιάς πιθή­κων (monkeypox) σε εργα­στη­ρια­κή εξέ­τα­ση δείγ­μα­τος από το ύπο­πτο κρού­σμα του άνδρα που νοση­λεύ­ε­ται στο Νοσοκομείο…

Προτεινόμενο
Υπ.Υγείας: Εξετάζεται ύποπτο κρούσμα για πιθανή μόλυνση από Ευλογιά των πιθήκων

Εξε­τά­ζε­ται ύπο­πτο κρού­σμα για πιθα­νή μόλυν­ση από ευλο­γιά των πιθή­κων στην Ελλά­δα, σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγεί­ας. Πρό­κει­ται συγκε­κρι­μέ­να για…