Περιήγηση: Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ: Απάντηση στις απαράδεκτες δηλώσεις στήριξης υπονομευτικών ενεργειών σε βάρος του κουβανικού λαού

Απά­ντη­ση έδω­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ στις απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις σε βάρος της Κού­βας των επι­κε­φα­λής της Επι­τρο­πής Ανθρω­πί­νων Δικαιωμάτων…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Κώστας Παπαδάκης (ΚΚΕ): Εικονική πραγματικότητα παρουσίασε ο πρωθυπουργός στο Ευρωκοινοβούλιο (VIDEO)

Μια εικο­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα παρου­σί­α­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός, τόνι­σε στην ομι­λία του ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Κώστας Παπα­δά­κης, σχο­λιά­ζο­ντας τα όσα ισχυρίστηκε…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Η έγκριση από το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ του «Turkaegean» ως «εμπορικού σήματος» της Τουρκίας δεν είναι ούτε τυπική ούτε «αθώα» απόφαση

«Η έγκρι­ση και κατα­χώ­ρι­ση από το Γρα­φείο Πνευ­μα­τι­κής Ιδιο­κτη­σί­ας της ΕΕ (EUIPO) της ονο­μα­σί­ας “Turkaegean” ως “εμπο­ρι­κού σήμα­τος” της Τουρκίας…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΚΕ: Παρέμβαση στο Ευρωκοινοβούλιο για την σφαγή των μεταναστών στην Μελίγια (VIDEO)

Την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή  ΕΕ και κυβερ­νή­σε­ων που είχε ως απο­τέ­λε­σμα τον τρα­γι­κό θάνα­το δεκά­δων ανθρώ­πων στην Μελί­για στη­λί­τευ­σε η Ευρωκοινοβουλευτική…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για τους δύο νεαρούς φυλακισμένους Ουκρανούς κομμουνιστές

Για πάνω από 100 μέρες κρα­τού­νται από τις ουκρα­νι­κές αρχές ο Α’ Γραμ­μα­τέ­ας της Λενι­νι­στι­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Ένω­σης Νεο­λαί­ας της Ουκρανίας,…

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβούλιο: Ερώτηση για τη στοχοποίηση Ελλήνων κομμουνιστών από την ιστοσελίδα «myrotvorets.center»

Τη λει­τουρ­γία ιστο­σε­λί­δας με την ονο­μα­σία «myrotvorets.center» που δημο­σιο­ποιεί στοι­χεία και προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να (ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο, ταχυ­δρο­μι­κή διεύ­θυν­ση, διεύ­θυν­ση ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου κ.ά.)…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: «Ενήμερη» η ΕΕ…«παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς» το όργιο αντικομμουνιστικών διώξεων της κυβέρνησης Ζελένσκι

Με μια… δια­βε­βαί­ω­ση ότι η Κομι­σιόν είναι «ενή­με­ρη» και ότι «παρα­κο­λου­θεί εκ του σύνεγ­γυς»  απα­ντά ο Ύπα­τος Εκπρό­σω­πος Εξω­τε­ρι­κής Πολιτικής…

Επικαιρότητα
Η ΕΕ ενθαρρύνει και διαιωνίζει τις απαράδεκτες αξιώσεις της τουρκικής αστικής τάξης

Στην απά­ντη­ση που έδω­σε ο ύπα­τος εκπρό­σω­πος Εξω­τε­ρι­κής Πολι­τι­κής της ΕΕ Ζ. Μπο­ρέλ στην Ερώ­τη­ση της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ…