Περιήγηση: Ευρωκοινοβούλιο

Πολιτική
Με πρωτοβουλία του ΚΚΕ η Ομάδα Φιλίας του Ευρωκοινοβουλίου με την Κούβα στηρίζει το αίτημα για Νόμπελ στους Κουβανούς γιατρούς

H Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ πρό­τει­νε στην Ομά­δα Φιλί­ας του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου με την Κού­βα να υπο­στη­ρί­ξει την πρω­το­βου­λία για την…

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ: Παρέμβαση για τον αντικομμουνιστικό νόμο-έκτρωμα που ψηφίστηκε στην Σλοβακία

Τον αντι­κομ­μου­νι­στι­κό νόμο-έκτρω­μα περί «Ανη­θι­κό­τη­τας και Παρα­νο­μί­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Συστή­μα­τος» του 1996 και την πρό­σφα­τα ψηφι­σμέ­νη από τη Σλο­βα­κι­κή Βουλή…

Επικαιρότητα
Σήμερα διαβιβάζεται στο Ευρωκοινοβούλιο το απόσπασμα της απόφασης για τον Γ. Λαγό — Κινήσεις τακτικής από τον ναζί

Εντός της ημέ­ρας ανα­μέ­νε­ται να δια­βι­βα­στεί στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο, μέσω του Αρεί­ου Πάγου, το από­σπα­σμα της από­φα­σης του δικα­στη­ρί­ου που…

Πολιτική
Ευρωκοινοβούλιο: Παρέμβαση του Κ. Παπαδάκη στην συζήτηση με τον Τούρκο ΥΠΕΞ Μ. Τσαβούσογλου

Στη συζή­τη­ση με τον Μ. Τσα­βού­σο­γλου, υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών της Τουρ­κί­ας, στην Επι­τρο­πή Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων (AFET) του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου παρε­νέ­βη ο ευρωβουλευτής…

Πολιτική
Παρέμβαση του ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο για τη στήριξη του αιτήματος απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην Ιατρική Ταξιαρχία της Κούβας

Τη σύγκλη­ση της Ομά­δας Φιλί­ας του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου με την Κού­βα για την πολύ­μορ­φη στή­ρι­ξη του αιτή­μα­τος απο­νο­μής του βρα­βεί­ου Νόμπελ…

Επικαιρότητα
ΑΚΕΛ στο Ευρωκοινοβούλιο: Κόντρα στο ντελίριο ωμού αντικομμουνισμού & άθλιας παραχάραξης της Ιστορίας

✔️  Σε νέα επί­πε­δα εκτο­ξεύ­ουν τον αντι­κομ­μου­νι­σμό τα κατά­πτυ­στα ψηφί­σμα­τα που κατα­τέ­θη­καν στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο: ανά­κα­τες ομά­δες του Ευρω­παϊ­κού Λαϊ­κού Κόμματος,…