Περιήγηση: Ευρωκοινοβούλιο

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ: Καταγγέλλει τις νέες αυξήσεις στις αμοιβές επιτρόπων και ευρωβουλευτών

Σχε­τι­κά με δημο­σιεύ­μα­τα που ανα­φέ­ρουν νέες αυξή­σεις των αμοι­βών και μάλι­στα κατά χιλιά­δες ευρώ, της Προ­έ­δρου της Κομι­σιόν, των λοιπών…

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβούλιο: Κατεπείγουσα διαδικασία άρσης της ασυλίας δύο ευρωβουλευτών

Κατε­πεί­γου­σα δια­δι­κα­σία για την άρση της ασυ­λί­ας δύο βου­λευ­τών του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου έχει κινή­σει η Πρό­ε­δρος Μέτσο­λα, μετά από αίτημα…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Κ. Παπαδάκης: Η μήτρα που γεννά τη διαφθορά με επίκεντρο το Ευρωκοινοβούλιο είναι η ίδια η ΕΕ του κεφαλαίου #QatarGate

Στη συζή­τη­ση σχε­τι­κά με τις «υπο­ψί­ες δια­φθο­ράς από το Κατάρ» στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο Στρα­σβούρ­γο παρε­νέ­βη η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομάδα…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Κ. Παπαδάκης, ευρωβουλευτής ΚΚΕ: Φυτώριο σκανδάλων οι δεσμοί αίματος της ΕΕ με τα επιχειρηματικά συμφέροντα (VIDEO)

Φυτώ­ριο για κάθε λογής σκαν­δά­λων είναι οι δεσμοί αίμα­τος που έχει η ΕΕ με τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα τόνι­σε ο ευρωβουλευτής…