Περιήγηση: Ευρωκοινοβούλιο

Επικαιρότητα
Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για τη Λιβύη: Μια λαθροχειρία που δεν μπορεί να κρύψει την αλήθεια

Είναι πολύ γνω­στό ότι το ΚΚΕ έχει καταγ­γεί­λει κι απο­κα­λύ­ψει τεκ­μη­ριω­μέ­να από την πρώ­τη στιγ­μή το απα­ρά­δε­κτο κι ανυ­πό­στα­το «Τουρ­κο­λι­βυ­κό…

Διεθνή
Ευρωκοινοβούλιο: Υιοθέτησε ψήφισμα χαρακτηρίζοντας τη Ρωσία «κράτος-προαγωγό της τρομοκρατίας»!

Με ένα επι­κίν­δυ­νο ψήφι­σμα που υιο­θε­τή­θη­κε κατά πλειο­ψη­φία και το οποίο «ρίχνει λάδι» στη φωτιά της ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρου­σης, το Ευρωπαϊκό…

Πολιτική
Η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταγγέλλει «νέο επεισόδιο αντικομμουνιστικής υστερίας στο Ευρωκοινοβούλιο»

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ «καταγ­γέλ­λει το νέο περι­στα­τι­κό αντι­κο­μου­νι­στι­κού παρο­ξυ­σμού στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο» καθώς, όπως επι­ση­μαί­νει, «στο κοι­νό ψήφι­σμα των…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Καταγγέλλει την προκλητική εκδήλωση προβολής αντικομμουνιστών εγκληματιών στο Ευρωκοινοβούλιο

Τη νέα προ­κλη­τι­κή εκδή­λω­ση προ­βο­λής αντι­κομ­μου­νι­στών εγκλη­μα­τιών στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο καταγ­γέλ­λει η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, με αφορ­μή εκδή­λω­ση που διοργανώνει…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος: Ευρωατλαντικοί και Ρωσία συνένοχοι στο ιμπεριαλιστικό μακελειό (VIDEO)

Παρέμ­βα­ση στη συζή­τη­ση ανα­φο­ρι­κά με τις «σχέ­σεις της ρωσι­κής κυβέρ­νη­σης με εξτρε­μι­στι­κά, λαϊ­κι­στι­κά, αντιευ­ρω­παϊ­κά κόμ­μα­τα» στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Κώστας Παπαδάκης (ΚΚΕ): Εικονική πραγματικότητα παρουσίασε ο πρωθυπουργός στο Ευρωκοινοβούλιο (VIDEO)

Μια εικο­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα παρου­σί­α­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός, τόνι­σε στην ομι­λία του ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Κώστας Παπα­δά­κης, σχο­λιά­ζο­ντας τα όσα ισχυρίστηκε…

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβούλιο: Ερώτηση για τη στοχοποίηση Ελλήνων κομμουνιστών από την ιστοσελίδα «myrotvorets.center»

Τη λει­τουρ­γία ιστο­σε­λί­δας με την ονο­μα­σία «myrotvorets.center» που δημο­σιο­ποιεί στοι­χεία και προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να (ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο, ταχυ­δρο­μι­κή διεύ­θυν­ση, διεύ­θυν­ση ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου κ.ά.)…