Περιήγηση: Ευρωκοινοβούλιο

Πολιτική
Αλλάζουν (;) οι πολιτικές ισορροπίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Ολο­κλη­ρώ­θη­καν τα παζά­ρια για αλλα­γές στα επι­τε­λεία: Ο Ιτα­λός σοσιαλ­δη­μο­κρά­της Ντα­βίντ Σασό­λι, ευρω­βου­λευ­τής του Δημο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος, εξε­λέ­γη πρό­ε­δρος του Ευρωκοινοβουλίου…

Πολιτική
Ο υπόδικος για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Ευρωκοινοβούλιο!!! — Τι προβλέπεται για τον Λαγό;

Τα χρυ­σαυ­γί­τι­κα κόλ­πα για να σώσουν τον Γιάν­νη Λαγό, υπό­δι­κο για τη δολο­φο­νία Παύ­λου Φύσ­σα, απέ­δω­σαν. Το ναζι­στι­κό μόρ­φω­μα εξέλεξε…

Διεθνή
Στήνουν ταμείο για ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις της ΕΕ όπου Γης — Παρέμβαση του ΚΚΕ

Τη σύστα­ση ενός ψευ­δε­πί­γρα­φου «Ευρω­παϊ­κού Μηχα­νι­σμού για την Ειρή­νη» (ΕΜΕ) πρό­τει­νε χτες η πλειο­ψη­φία του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου προς το Συμ­βού­λιο και…

Επικαιρότητα
Κ. Παπαδάκης: Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας έχει την ευθύνη για την υπεράσπιση των συμφερόντων του

Στη συζή­τη­ση του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου για την «κατά­στα­ση στη Βενε­ζου­έ­λα», όπου οι πολι­τι­κοί εκπρό­σω­ποι του κεφα­λαί­ου στή­ρι­ξαν την επέμ­βα­ση ΗΠΑ, ΝΑΤΟ,…

Επικαιρότητα
Απάντηση των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ στο όργιο αντικομμουνισμού από το Ευρωκοινοβούλιο

Σε ένα όργιο αντι­κομ­μου­νι­σμού και παρα­χά­ρα­ξης της Ιστο­ρί­ας εξε­λί­χθη­κε η συζή­τη­ση στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο με θέμα την «Ολο­κλη­ρω­μέ­νη ευρω­παϊ­κή εκπαί­δευ­ση, έρευνα…

Επικαιρότητα
Ερώτηση του ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο για την πτήση της «RYANAIR» που αντί για τη Θεσσαλονίκη προσγειώθηκε στη Ρουμανία

Ερώ­τη­ση στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο κατά­θε­σε ο Σωτή­ρης Ζαρια­νό­που­λος, ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ, σχε­τι­κά με την πτή­ση της RYR8582 της «RYANAIR» της 4.1.2018…