Περιήγηση: Ευρωκοινοβούλιο

Επικαιρότητα
Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταγγέλλει την επίθεση του Ευρωκοινοβουλίου στις αξιώσεις του λαού μας για τις γερμανικές αποζημιώσεις

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει τη νέα απα­ρά­δε­κτη επί­θε­ση των πολι­τι­κών ομά­δων του Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος, των Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών και των Φιλε­λευ­θέ­ρων ενάντια…

Σκιτσογράφοι
Ευρωκοινοβούλιο: Λογοκρίνει σκίτσα που αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόσωπο της ΕΕ — Τα λογοκριμένα σκιτσα

Από­πει­ρα λογο­κρι­σί­ας σκί­τσων που δεν ται­ριά­ζουν με τις …αξί­ες της Ευρώ­πης που ξεπλέ­νει το φασι­σμό και εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται λαούς και χώρες.…